> TALK > TV/연예

최근에 엄마 대출 빚 다 갚아줬다는 김구라 아들

ABC마트2021-06-24 10:50:59조회수 14,285202106232355478524_1_20210624001306145.jpg 최근에 엄마 대출빚 다 갚아줬다는 김구라 아들.jpg
 

그리는 "어릴 때는 아빠랑 광고를 많이 촬영했다. 성인이 되고는 최근에 처음으로 혼자 치킨 광고를 찍었다"라고 밝혔다.

 

이어 그는 "그 광고 출연료로 엄마가 마이너스 통장 대출받은 빚을 한 번에 다 갚았다"라고 말했다.


TV/연예 전체목록 전체 25000000

게시판
번호 제목 글쓴이 등록일 조회 공감
공지 11-02 202,268 6
1056874 CoCoa 07-27 274 0
1056873 CoCoa 07-27 233 0
1056871 CoCoa 07-27 155 0
1056869 CoCoa 07-27 226 0
1056867 CoCoa 07-27 285 0
1056863 itzy채령 07-27 230 0
1056860 itzy채령 07-27 247 0
1056859 itzy채령 07-27 241 0
1056857 itzy채령 07-27 146 0
1056855 itzy채령 07-27 238 0
1056843 Pirlo 07-27 265 0
1056842 Pirlo 07-27 250 0
1056841 합법토토 07-27 224 0
1056840 합법토토 07-27 389 0
1056839 합법토토 07-27 220 0
1056838 합법토토 07-27 193 0
1056837 Pirlo 07-27 437 0
1056836 Pirlo 07-27 155 0
1056831 Pirlo 07-27 360 0
1056830 Pirlo 07-27 177 0
1056802 BLAZER 07-27 389 0
1056801 BLAZER 07-27 474 0
1056798 BLAZER 07-27 483 0
1056796 BLAZER 07-27 413 0
1056795 공사중 07-27 249 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TALK 실시간 인기

많이 본 뉴스

close