> TALK > 가십

서울대생들도 이딴걸로 싸우는구나 ㄷㄷ

칸쵸2021-06-15 10:41:32조회수 24,447f1c70e91ec3c95d118e88ee59098afb6.jpeg 서울대 에타에서 논란된 “말 놓아도 돼”의 선 논란
7c91a78060b0f218aa58f0d3d965af1e.jpeg 서울대 에타에서 논란된 “말 놓아도 돼”의 선 논란
6a7c1aa1724eb0e6099dd513da672a7b.jpeg 서울대 에타에서 논란된 “말 놓아도 돼”의 선 논란
e56b432664ab841b7a1b88f821b378c7.jpeg 서울대 에타에서 논란된 “말 놓아도 돼”의 선 논란

 

가십 전체목록 전체 25000000

게시판
번호 제목 글쓴이 등록일 조회 공감
공지 11-02 202,268 6
1056872 CoCoa 07-27 354 0
1056868 CoCoa 07-27 405 0
1056866 CoCoa 07-27 394 0
1056865 CoCoa 07-27 305 0
1056864 CoCoa 07-27 293 0
1056862 itzy채령 07-27 304 0
1056861 itzy채령 07-27 378 0
1056858 itzy채령 07-27 250 0
1056856 itzy채령 07-27 307 0
1056854 itzy채령 07-27 291 0
1056835 Pirlo 07-27 351 0
1056833 Pirlo 07-27 407 0
1056832 Pirlo 07-27 537 0
1056829 Pirlo 07-27 406 0
1056827 합법토토 07-27 316 1
1056826 합법토토 07-27 562 0
1056825 합법토토 07-27 248 0
1056822 합법토토 07-27 566 0
1056820 합법토토 07-27 450 0
1056819 합법토토 07-27 531 0
1056803 BLAZER 07-27 637 0
1056800 BLAZER 07-27 576 0
1056799 BLAZER 07-27 492 0
1056797 BLAZER 07-27 504 0
1056792 공사중 07-27 775 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TALK 실시간 인기

많이 본 뉴스

close