> TALK > TV/연예

현시점 굉장히 곤란해진 배우

굉크넨2020-09-30 10:31:00조회수 2,321
 

김희원

 

국제수사 원래 상반기 개봉 예정이었으나 

코로나로 연기되서 8월 19일로 연기

 

막상 8월 개봉 직전에 교회발 코로나 터지며 또 연기

(환불사태까지 발생)

 

우여곡절 끝에 9월 29일 개봉 (2018년 촬영)

 

담보 원래 9월 10일 개봉 예정이었으나 

9월 29일 개봉 (2019년 촬영)

 

곤란하다고 인터뷰까지 함

http://www.spotvnews.co.kr/?mod=news&act=articleView&idxno=381909

 

TV/연예 전체목록 전체 25000000

게시판
번호 제목 글쓴이 등록일 조회 공감
공지 11-02 157,926 6
911225 환상동화 10-21 166 0
911220 환상동화 10-21 188 0
911215 Zinnia 10-21 182 0
911214 Zinnia 10-21 220 0
911213 Zinnia 10-21 587 0
911206 Zinnia 10-21 181 0
911180 요네 10-21 478 0
911179 윈드브레이커 10-21 319 0
911178 윈드브레이커 10-21 305 0
911177 윈드브레이커 10-21 238 0
911176 윈드브레이커 10-21 345 0
911175 윈드브레이커 10-21 351 0
911163 윈드브레이커 10-21 230 0
911162 카퍼릿지 10-21 417 0
911161 카퍼릿지 10-21 432 0
911160 카퍼릿지 10-21 1,448 0
911156 카퍼릿지 10-21 313 0
911155 카퍼릿지 10-21 374 0
911152 카퍼릿지 10-21 294 0
911150 정은원 10-21 353 0
911148 정은원 10-21 359 0
911147 정은원 10-21 327 0
911139 정은원 10-21 445 0
911135 dolphine 10-21 360 0
911134 dolphine 10-21 355 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TALK 실시간 인기

많이 본 뉴스

close