> TALK > 가십

삼성 Z플립 무상수리 못받는 이유

SHOWMAKER2020-09-28 21:09:06조회수 15,1209A445900-BDCE-4B83-A1A1-FF352ADCC8EA.jpeg 삼성 Z플립 무상수리 못받는 이유

6999BE2D-47CD-40E0-9B84-664439820BD2.webp.ren.jpg 삼성 Z플립 무상수리 못받는 이유

A749FBDB-14C1-4547-A848-5C8C58146FC6.webp.ren.jpg 삼성 Z플립 무상수리 못받는 이유
 
 
액정 가운데 손상으로 서비스 찾아가니깐
 
액정 접는 부분이 저렇게 되는거랑 외부찍힘은 상관 없는데도
외부찍힘 하나라도 있으면 서비스 무상으로 불가라고 함

가십 전체목록 전체 25000000

게시판
번호 제목 글쓴이 등록일 조회 공감
공지 11-02 160,210 6
918883 Versace 10-30 699 0
918876 Versace 10-30 341 0
918874 Versace 10-30 512 0
918873 Versace 10-30 485 0
918872 Versace 10-30 320 0
918856 나이승너저승 10-30 589 0
918855 나이승너저승 10-30 631 0
918854 나이승너저승 10-30 405 0
918853 나이승너저승 10-30 446 0
918846 나이승너저승 10-30 570 0
918845 있어요399 10-30 459 0
918844 있어요399 10-30 463 0
918837 있어요399 10-30 438 0
918830 kitsune 10-30 669 0
918824 kitsune 10-30 478 0
918823 kitsune 10-30 350 0
918822 kitsune 10-30 299 0
918820 kitsune 10-30 473 0
918819 kitsune 10-30 370 0
918817 kitsune 10-30 353 0
918807 응애세력 10-30 6,081 0
918806 응애세력 10-30 498 0
918805 응애세력 10-30 772 0
918799 응애세력 10-30 396 0
918796 응애세력 10-30 413 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TALK 실시간 인기

많이 본 뉴스

close