> TALK > TV/연예

어릴 때 여군이 꿈이였다는 오하영. gif

GAZUA2019-07-22 22:21:00조회수 12,914 
 
1563798751.jpg 어릴 때 여군이 꿈이였다는 오하영. gif

1563798756.jpg 어릴 때 여군이 꿈이였다는 오하영. gif

unnamed (1).jpg 어릴 때 여군이 꿈이였다는 오하영. gif

unnamed.jpg 어릴 때 여군이 꿈이였다는 오하영. gif
 

전투식량 맛다시 크림우동 먹방하고 군대컨셉으로 생일 팬미팅함
 
원래는 연병장에서 축구 하거나 기상나팔 틀고 팬들 번호 매겨서 훈련도 해보고 싶었는데
PTSD 일어날까봐 안 했다고....

TV/연예 전체목록 전체 25000000

게시판
번호 제목 글쓴이 등록일 조회 공감
공지 11-02 128,640 6
828477 퀵소희 07-14 454 0
828475 퀵소희 07-14 760 0
828473 게르트뮐러 07-14 630 0
828470 게르트뮐러 07-14 502 0
828466 게르트뮐러 07-14 653 0
828463 게르트뮐러 07-14 489 0
828459 게르트뮐러 07-14 374 0
828458 게르트뮐러 07-14 470 0
828457 게르트뮐러 07-14 405 0
828447 펠레노르 07-14 859 0
828439 AMIYA 07-14 496 0
828438 AMIYA 07-14 639 0
828437 AMIYA 07-14 354 0
828435 AMIYA 07-14 526 0
828433 AMIYA 07-14 376 0
828430 AMIYA 07-14 322 0
828429 AMIYA 07-14 439 0
828428 AMIYA 07-14 536 0
828415 벚채 07-14 586 0
828411 벚채 07-14 936 0
828410 벚채 07-14 601 0
828409 벚채 07-14 607 0
828408 벚채 07-14 376 0
828403 JOB것들 07-14 5,566 0
828400 JOB것들 07-14 485 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TALK 실시간 인기

많이 본 뉴스

close