> TALK > 가십

1회 충전에 832km주행가능한 전기차

물떡2020-08-14 15:03:07조회수 1,032ALC2BA7.jpg 1회 충전에 832km주행가능한 전기차.jpg
루시드

 

1회충전 최대 832km주행가능
리미트해제시 시속 378km
제로백 2.5초
1000마력
상시4륜
9월초 공개

 

가십 전체목록 전체 25000000

게시판
번호 제목 글쓴이 등록일 조회 공감
공지 11-02 151,940 6
876687 윈드브레이커 10-01 1,933 0
876686 윈드브레이커 10-01 1,630 0
876663 요네 10-01 1,505 0
876661 요네 10-01 2,020 0
876660 요네 10-01 860 0
876657 환상동화 10-01 1,351 0
876656 환상동화 10-01 970 0
876655 환상동화 10-01 963 0
876654 환상동화 10-01 747 0
876642 Fanfare 10-01 1,471 0
876641 Fanfare 10-01 3,676 0
876639 Fanfare 10-01 1,490 0
876638 Fanfare 10-01 1,303 0
876634 Fanfare 10-01 799 0
876630 스즈모리레무 10-01 1,229 0
876628 스즈모리레무 10-01 1,176 0
876624 스즈모리레무 10-01 1,085 0
876622 dolphine 10-01 714 0
876621 dolphine 10-01 1,200 0
876619 dolphine 10-01 1,165 0
876617 dolphine 10-01 790 0
876615 dolphine 10-01 1,248 0
876614 dolphine 10-01 471 0
876613 dolphine 10-01 951 0
876608 요네 10-01 1,262 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TALK 실시간 인기

close