> TALK > 가십

원피스 에이스 진짜실력수준

원PIECE2019-09-10 19:17:12조회수 8,492원피스 에이스 진짜실력수준.jpg 원피스 에이스 진짜실력수준.jpg

설정구멍이니 하면서 실드치지만

 
딱 칠무해급인 징베랑 육상에서 비슷한게 에이스
 
심지어 징베는 해전에서 씹사기임. 

가십 전체목록 전체 1250

게시판
번호 제목 글쓴이 등록일 조회 공감
공지 11-02 79,211 5
705318 SKT T1 15:35 64 0
705310 모모LAND 15:25 201 0
705307 모모LAND 15:24 96 0
705301 스쿼드 15:23 96 0
705298 스쿼드 15:22 104 0
705297 스쿼드 15:21 117 0
705296 스쿼드 15:20 129 0
705288 스쿼드 15:16 117 0
705287 스쿼드 15:15 160 0
705283 스쿼드 15:14 141 0
705261 SKT T1 14:20 485 0
705260 원PIECE 14:19 464 0
705258 원PIECE 14:19 466 0
705253 GAZUA 14:17 428 0
705248 GAZUA 14:13 452 0
705243 GAZUA 14:10 326 0
705241 GAZUA 14:10 254 0
705240 GAZUA 14:10 235 0
705233 GAZUA 14:07 357 0
705230 GAZUA 14:07 342 0
705229 GAZUA 14:06 284 0
705224 SKT T1 14:04 278 0
705223 eileen 14:03 193 0
705215 eileen 13:58 354 0
705213 eileen 13:57 336 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TALK 실시간 인기

많이 본 뉴스

close