> TALK > 가십

햇반 ㅈ됐다 ㄷㄷㄷ

사나2019-07-19 20:08:31조회수 27,2411.png \'햇반\' 미강 추출물 원료, 후쿠시마 인근에서 취합

오늘 나온 미강추출물 관련 기사

 

원본기사 : http://www.ltn.kr/news/articleView.html?idxno=23987

 

 

cj.jpg \'햇반\' 미강 추출물 원료, 후쿠시마 인근에서 취합

이건 약 일주일 전 CJ에서 발표한

미강추출물 관련 내용


가십 전체목록 전체 1250

게시판
번호 제목 글쓴이 등록일 조회 공감
공지 11-02 56,538 3
637585 원탑 08-25 1,399 0
637584 원탑 08-25 566 0
637578 북마크 08-25 799 0
637577 북마크 08-25 518 0
637576 북마크 08-25 448 0
637575 북마크 08-25 647 0
637574 북마크 08-25 524 0
637573 북마크 08-25 683 0
637572 북마크 08-25 359 0
637571 북마크 08-25 715 0
637570 북마크 08-25 522 0
637569 북마크 08-25 531 0
637564 북마크 08-25 552 0
637541 marker 08-25 736 0
637538 marker 08-25 607 0
637537 marker 08-25 1,078 0
637536 marker 08-25 451 0
637535 marker 08-25 720 0
637530 marker 08-25 716 0
637528 marker 08-25 477 0
637527 marker 08-25 510 0
637526 marker 08-25 489 0
637521 marker 08-25 799 0
637519 marker 08-25 843 0
637509 복층 08-25 1,009 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TALK 실시간 인기

close