> TALK > 가십

햇반 ㅈ됐다 ㄷㄷㄷ

사나2019-07-19 20:08:31조회수 27,3051.png \'햇반\' 미강 추출물 원료, 후쿠시마 인근에서 취합

오늘 나온 미강추출물 관련 기사

 

원본기사 : http://www.ltn.kr/news/articleView.html?idxno=23987

 

 

cj.jpg \'햇반\' 미강 추출물 원료, 후쿠시마 인근에서 취합

이건 약 일주일 전 CJ에서 발표한

미강추출물 관련 내용


가십 전체목록 전체 25000000

게시판
번호 제목 글쓴이 등록일 조회 공감
공지 11-02 138,403 6
847195 퀸엘리자베스 08-15 667 0
847191 퀸엘리자베스 08-15 843 0
847189 퀸엘리자베스 08-15 547 0
847181 DIA주은 08-15 607 0
847180 DIA주은 08-15 608 0
847179 DIA주은 08-15 530 0
847174 DIA주은 08-15 806 0
847170 DIA주은 08-15 526 0
847160 유주 08-15 1,192 1
847158 유주 08-15 480 0
847153 회전초밥 08-15 835 0
847148 회전초밥 08-15 858 0
847147 회전초밥 08-15 8,533 0
847143 회전초밥 08-15 689 0
847141 회전초밥 08-15 593 0
847139 회전초밥 08-15 737 0
847138 회전초밥 08-15 541 0
847133 olivia 08-15 554 0
847129 olivia 08-15 742 0
847128 olivia 08-15 821 0
847122 청운적하검 08-15 694 0
847121 청운적하검 08-15 886 0
847119 청운적하검 08-15 477 0
847117 청운적하검 08-15 815 0
847107 청운적하검 08-15 1,154 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TALK 실시간 인기

close