> TALK > TV/연예

4대 기획사가 긴장하는 거물급 신인 아이돌

파나틱스2020-10-29 21:22:45조회수 1,297thumb_crop_resize.png 4대 기획사가 긴장하는 거물급 신인 아이돌 JPG
 

 

 

 

제2의 방탄 될듯 ㅎㄷㄷ


TV/연예 전체목록 전체 25000000

게시판
번호 제목 글쓴이 등록일 조회 공감
공지 11-02 166,870 6
933350 olivia 20:47 17 0
933349 olivia 20:46 17 0
933348 olivia 20:45 13 0
933339 래버린스 20:29 91 0
933338 래버린스 20:28 98 0
933334 래버린스 20:23 109 0
933330 래버린스 20:19 95 0
933329 래버린스 20:18 135 0
933328 래버린스 20:18 90 0
933325 LunaSea 19:55 171 0
933323 LunaSea 19:53 151 0
933315 몸에좋은남자 19:45 135 0
933313 몸에좋은남자 19:43 109 0
933312 몸에좋은남자 19:42 170 0
933302 몸에좋은남자 19:32 269 0
933301 몸에좋은남자 19:30 198 0
933300 몸에좋은남자 19:28 99 0
933298 몸에좋은남자 19:26 178 0
933293 KARD 18:53 327 0
933291 KARD 18:52 325 0
933290 KARD 18:51 270 0
933279 DIA주은 18:41 181 0
933278 DIA주은 18:37 266 0
933277 DIA주은 18:35 269 0
933274 DIA주은 18:29 266 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TALK 실시간 인기

많이 본 뉴스

close