> TALK > TV/연예

서양권에선 이미지가 악덕 사업주화 되어버린 캐릭

에버글로우2020-10-27 10:20:38조회수 773 

 


미키마우스

 

요즘 풍자 만화에선

 

1. 성질더럽고

2. 돈만 밝히고

3. 사업을 위해선 뭐든지 하고

4. 시장이 크면 굴복하고

5. 직원에겐 노동착취하는

6. 애국심 없는 돈독오른 미친 쥐새끼 

 

이미지로 박혀버림 


TV/연예 전체목록 전체 25000000

게시판
번호 제목 글쓴이 등록일 조회 공감
공지 11-02 169,276 6
938251 인직만숙낑낑 04:05 163 0
938238 정은원 12-05 1,110 0
938237 정은원 12-05 746 0
938227 dolphine 12-05 1,456 0
938225 dolphine 12-05 1,059 0
938224 dolphine 12-05 814 0
938223 dolphine 12-05 713 0
938222 dolphine 12-05 687 0
938221 요네 12-05 789 0
938211 Fanfare 12-05 708 0
938208 윈드브레이커 12-05 559 0
938205 윈드브레이커 12-05 627 0
938190 Zinnia 12-05 1,051 0
938187 Zinnia 12-05 561 0
938186 Zinnia 12-05 637 0
938182 Zinnia 12-05 925 0
938179 스즈모리레무 12-05 708 0
938178 스즈모리레무 12-05 244 0
938177 스즈모리레무 12-05 834 0
938169 보토패스 12-05 608 0
938168 보토패스 12-05 724 0
938166 보토패스 12-05 445 0
938165 보토패스 12-05 15,985 0
938158 정은원 12-05 1,135 0
938157 정은원 12-05 596 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TALK 실시간 인기

close